Szanowni Rodzice, w związku z wejściem w życie 15 lutego 2024 roku
ustawy
z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe
instrumenty ochrony praw dzieci, wypełniamy obowiązek wynikający
z art.22 b ustawy polegający na wprowadzeniu Standardów Ochrony
Małoletnich w PSP Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK
oraz w Przedszkolu
Nr 2 SPSK w Starem Bystrem.
Wprowadzony system ochrony małoletnich przed krzywdzeniem
określa procedury interwencji, działania profilaktyczne,
edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji,
gdy do krzywdzenia doszło
– określa zasady
zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową

i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność
osób zatrudnionych
w PSP Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK
oraz Przedszkolu Nr 2 SPSK w Starem Bystrem za bezpieczeństwo
małoletnich do niej uczęszczających.
Dokument dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych
w sekretariacie. Wersję graficzną dla dzieci umieszczono
w widocznym miejscu na głównej gazetce szkolnej/przedszkolnej.